Algemene voorwaarden

Art. 1 Toepasselijkheid:

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en leveringen, tenzij daarvan uitdrukkelijk schriftelijk door ons
wordt afgeweken. De koper wordt geacht door het plaatsen van een order bekend en volledig akkoord te zijn met onze Algemene
Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden van koper worden door ons niet geaccepteerd voor zover deze strijdig zijn met onze voorwaarden.

Art. 2 Aanbiedingen:

Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij in onze schriftelijke aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld. Orders binden ons eerst
door en na onze schriftelijke aanvaarding daarvan. Iedere aanbieding dient als één geheel te worden beschouwd.

Art. 3 Leveringen:

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nemen wij ten aanzien van de levertijd geen enkele verplichting op ons en geeft niet –tijdigelevering
de koper geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de gesloten koopovereenkomst.
Bij verkoop met een levertermijn op afroep, geldt de overeengekomen levertermijn. Indien de koper niet heeft ingedeeld of afgeroepen
binnen die overeengekomen termijn, is hij in gebreke en hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op
schadevergoeding. Wij zijn verplicht veertien dagen voordat wij een beroep willen doen op ontbinding, de koper daarvan op de hoogte te
stellen.

Art. 4 Risico-overgang:

Alle goederen, welke door ons geleverd worden, reizen voor rekening en risico van de koper tenzij hiervan door ons uitdrukkelijk wordt
afgeweken.

Art. 5 Overmacht:

Indien de fabrikant of de leverancier van wie wij de goederen betrekken, door welke oorzaak dan ook in gebreke blijft met leveren of niettijdig
leveren aan ons, geldt dit ten aanzien van de koper voor ons als overmacht. Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk jegens de koper en de
koper heeft in dit geval niet het recht de overeenkomst te ontbinden. In een dergelijk geval van overmacht zijn wij te onzer keuzer gerechtigd
hetzij de levertijd in duur te verlengen, hetzij de koopovereenkomst voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te ontbinden.

Art. 6 Betaling:

Onze fakturen dienen binnen dertig dagen na faktuurdatum te zijn voldaan. Korting, inhouding, compensatie of opschorting is niet
toegestaan. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder dat enige ingebrekestelling vereist is aan ons een
rente verschuldigd van 2 % van de faktuurbedragen per maand, te rekenen vanaf de datum van opeisbaarheid van de vordering, waarbij een
gedeelte van de maand als een hele maand geldt. Behalve de faktuurbedragen en rente is de koper alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten verschuldigd, die door zijn niet of niet-tijdige betaling zijn ontstaan. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen
vastgesteld op 15 % van de vordering, met een minimum van € 150,00.

Art. 7 Eigendomsvoorbehoud:

Alle door ons geleverde goederen blijven tot op het moment van volledige betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde ook, met
inbegrip van rente en kosten, ons eigendom. De koper kan, zolang het eigendoms-voorbehoud duurt, uitsluitend over het geleverde
beschikken voor eigen gebruik en/of verwerking in de uitoefening van zijn bedrijf. Het staat de koper derhalve niet vrij het geleverde door te
verkopen, te bezwaren of anderszins te bevreemden anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitvoering. De koper verbindt zich de
goederen op eerste aanvraag terug te geven en ter zake alle gewenste medewerking te verlenen zoals het verschaffen van toegang tot de
opslagruimten en dergelijke.

Art. 8 Zekerheidsverstrekking:

Wij hebben te allen tijde het recht te verlangen dat de koper (aanvullende) persoonlijke of zakelijke zekerheid stelt voor de nakoming van
zijn verplichtingen. Indien de koper niet voldoet aan een daartoe strekkend schriftelijk verzoek, hebben wij het recht de contractsom
onmiddellijk op te eisen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op
volledige schadevergoeding.

Art. 9 Klachten:

Klachten over goederen dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan ons te zijn gemeld. Geringe afwijking in
kwaliteit, afmetingen, kleuren en finish, technisch onvermijdelijk of na gebruik en gewoonte toelaatbaar, kunnen geen grond opleveren voor
klachten. Alleen klachten die direct verband houden met het juiste gebruik van de geleverde goederen, zijn ontvankelijk. De koper heeft
nimmer het recht de goederen retour te zenden, tenzij wij daarmee schriftelijk akkoord zijn gegaan. Deze zending wordt dan door ons voor
rekening en risico van de koper ter beschikking van de koper gehouden, zonder dat daaruit enige erkenning van de juistheid van eventuele
reclame kan worden afgeleid.

Art. 10 Aansprakelijkheid:

Daar waar aantoonbaar is dat wij aansprakelijk zijn voor gebreken aan geleverde goederen, kunnen wij naar eigen inzicht goederen
terugnemen, vervangen of repareren. Nimmer zijn wij aansprakelijk voor produktschade of –verliezen, winstdaling en andere indirecte
schade en/of verliezen, ontstaan door het onjuist gebruiken van de door ons geleverde goederen aan de koper en/of aan koper’s klanten.

Art. 11 Toepasselijk recht:

Op onze overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.